+251 911356971

Blog

የራዲዮ ጣቢያዎች ታሪክ በኢትዮጵያ

መግቢያ፡-በደማቅ ባህሏ፣ በባለጸጋ ታሪክዋና በተለያዩ ህዝቦቿ የምትታወቀው ኢትዮጵያ የሬዲዮ ጣቢያዎችን እድገት በተመለከተ አስደናቂ ታሪክ አላት። ራዲዮ ከመነሻው ጀምሮ እስከ ዛሬ

Read More »